Резерват Църна река

Резерват Църна река е разположен на площ от почти 200 хектара от който 190 хектара са букова гора а останалата част са поляни. Намира се в Осоговската планина в землището на село Сажденик. Носи името на малка река която преминава през него. Буковата гора е със северно изложение. Възрастта и е около 130 години, а височината на дърветата е около 30 метра.

Църна река е обявен за резерват през 1980 година на мястото на закрития резерват “Сажденик”. Обхваща представителна екосистема от естествени букови гори в горното течение на Църна река по нейния десен бряг

“Църна река” е типичен горски резерват, който е разположен в пояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч с надморска височина 1350- 1600 м. Тук преобладават стръмни терени предимно със северно и североизточно изложение.

Почвата се състои от тъмнокафяви горски почви, които са богати, свежи, дълбоки, рохки, слабо каменливи и глинесто песъчливи и от кафяви горски преходни, средно богати, свежи и среднодълбоки рохки почви, развити върху гранитни скали.

Възрастта на  буковите дървета е около 100 години. В резервата освен чисти букови гори се срещат единични индивиди бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор, слива и др. Тревните видове са представени от лазаркинята, власатката, светликата, горският здравец и орловата папрат. За откритите и обезлесени места твърде характерен е горския зановец.

Тук се срещат много защитени от закона птици като малкият креслив орел, червената каня, забулената сова, зеленият и пъстрият кълвач, дроздът осояд, белоопашат мишелов,сокол скитник, скален орел и жълтоклюна алпийска гарга.
Сред другите видове представители на животинското царство са видра, европейски вълк, рис, сухоземни костенурки, алпийски тритон, слепокът, медянката и усойницата, а от земноводните се среща жабата дървесница.
В реките виреят множество видове риби сред които са балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва.

 

Около резерват Църна река се простира буферна зона с площ около 260 хектара.

Вижте също ...

Културен туризъм

10-08-2009 Hits:6829 Културен туризъм Студио Видеограф

От историята се знае, че там където има минерална вода, там има и стара култура. Кюстендилският край е осеян с множество следи на отминали епохи, град с почти осем хилядолетна традиция...

Пещерата на Свети Иван Рилски в село Гър…

24-11-2009 Hits:9456 Природни забележителности Студио Видеограф

  Пещерата за която се твърди, че е обитавана от Свети Иван Рилски се намира над село Гърбино. На около 5 километра от селото в местността "Светата вода" между венец от...

Вековни секвои краи Ючбунар

23-11-2009 Hits:14750 Природни забележителности Студио СС Дизайн

Три уникални вековни секвои - гигантея гордо се извисяват в местността „Ючбунар” в района на кюстендилското село Богослов. Те са обявени за природна забележителност през 1989 година с цел опазване...

Сайта Туристическа дестинация Кюстендил е изграден от Студио Видеограф на базата на Joomla!
Всички снимки в сайта са авторски, ползването им с каквато и да е цел е възможно само след писмено разрешение от автора им!