Туризъм в планина ОсоговоОсоговската планина e най-северната част на Осоговско-Беласишката планинска група от Рило-Родопския масив. Тя се разпростира в границите на две държави България и Македония. Пета по височина в България, като най-високият връх е Руен - 2251 метра над морското равнище. Той се намира в българската част на планината и е сред стоте национални туристически обекта. При ясно време от върха се откриват уникални гледки. На север можем да видим очертанията на Западна Стара планина, на североизток – Конявската, Люлин, Витоша и Верила планини. На изток се откриват билата на Рила, а на югоизток – Пирин планина. Осогово е старо славянско или пославянчено име, което означава планина, образувана около нещо – вероятно военен стан. Планината има обща площ от 4223 квадратни километра, от тях 996 квадратни километра се простират между Кюстендилската и Каменичката котловина. Частта  от Осогово която се намира в България се разделя на два дяла наречени западен или висок дял и източен или нисък дял. Двата дяла на Осоговската планина се различават значително по строеж, възраст на скалите и релеф. За граница между дата дяла се приемат реките  Новоселска река и Добра река.

Западният(висок) дял има две ясно очертани заоблени била, които се пресичат при връх Руен. Едното било има направление североизток - югозапад и следните по-важни върхове:

Гроба с височина 1320 метра над морското равнище.

Кюнек с височина 1923 метра над морското равнище.

Човеко с височина 2047 метра над морското равнище.

Шапка с височина 2188 метра над морското равнище.

Мали Руен с височина 2241 метра над морското равнище.

Царев връх –той се намира в Република Македония.

На изток от него се намират ридове , които са се образували от врязването на река Елешница и Скокова река. На северозапад билото завършва с хълма Хисарлъка който има характер на подножно стъпало и се намира непосредствено до град Кюстендил.

Другото било има направление северозапад- югоизток и по него минава държавната граница с Македония. То е по-ниско, но по-добре очертано и има следните по-важни върхове:

Бождерица с височина 1578 метра над морското равнище.

Балтаджийница с височина 1995 метра над морското равнище.

Ждрапаница с височина 1814 метра над морското равнище.

Просеченик с височина 1753 метра над морското равнище.

Осогово е важен хидрографски възел. Речната мрежа има голяма гъстота  над 2 километра на квадратен километър. Реките, които извират от българската част на планината са десни притоци на река Струма, като по-значителни от тях са реките Бистрица, Елешница, Драговищица и Треклянска. Реките Бистрица и Елешникца извират непосредствено под връх Руен. Планина Осогово има отток от около 20 литра в секунда на квадратен километър. В долините на река Елешница и река Речица пък има карстови извори.

Климатът в Осоговската планина варира от преходно-континетален в по-ниските части до планински климат в местата над 1200 метра надморска височина. Планинския климат в Осогово се характеризира със сурови зими, обилни валежи и дебела снежна покрива. В северните склонове на планината има и лавиноопасни райони. Най-благоприятни за развитието на дървесна растителност са климатичните условия в районите с надморска височина 800-1300 м на север и 900-1500 метра на юг. Растителността в Осоговската планина в частта над 1800 метра над морското равнище е предимно представена от тревни формации, храстови – сибирска хвойна и синя, черна и червена боровинка. В горния планински пояс растат бял бор и бук, а в долния – бук, горун, габър, черен бор и леска. Разпространени са също така малината, ягодата, шипка, билки, гъби и различни мъхове. В Осоговската планина се намират природните резервати Габра, в който е разпространен черен бор, Църна река – бук и лесопарк Хисарлъка.

Представители на територията на Осоговската планина на лечебни растения за използването на плодовете, цветовете, корените и кората им като лечебно средство са:

- Балканска пищялка, ранилист, червен кантарион, жълт кантарион, змийско мляко, синя жлъчка, смрадлика, вълнест напръстник, еньовче, обикновен риган, копитник, обикновен здравец, волски език, теснолистен живовляк, камшик, багрилно подрумиче, клинавче, дива тиква, ветрогон, росопас, голо изсипливче, луличка, лечебна комунига, пипериче, чобанка, зърника, козя брада, шапиче, змиярник, лудо биле, решетка, кукувича прежда, брястолистно орехче, лазаркиня, мечо грозде, лечебна медуница. Освен посочените сравнително рядко събирани за билки растения тук се срещат редица масови такива. Това са глог, шипка, дрян, малина, офика, черна и червена боровинки, бял равнец, мащерка, маточина, сладка папрат, трепетлика, обикновен киселец, тревист бъз и др.

От животинският свят се срещат див заек, катерица, обикновен сънливец, лисица, сърна, дива свиня, ливаден гущер, усойница, дъждовник, планинска жаба, балканска пъстърва, черна мряна, речен кефал и др. От птиците установени в Осогово 11 са включени в Червената книга на България. Мястото е от Европейско значение за планинския кеклик /Alectoris graeca/, чиято гнездова популация тук е значителна. Осогово поддържа представителни популации на осояда /Pernis apivorus/ и белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/. Скалният орел /Aquila chrysaetos/, соколът скитник /Falco peregrinus/ и бухалът /Bubo bubo/ също гнездят в района.

Резерват "Църна река" е единствената защитена територия в планината с обща площ 190,8 ха, от която залесена 185,3 ха. Обявен е за опазване на характерни горски екосистеми. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. В резервата не са разрешени човешки дейности.

В Осоговската планина можете да видите още следните природни забележителности:

"Юч бунар", намиращ се в землището на с. Богослов. Представлява група дървета от вида гигантска секвоя.

"Вековна букова гора". Тя се намира в местността "Света гора" - манастира "Свети Лука" в землището на с. Граница.

До основните туристически обекти и бази в планина Осогово се стига по 21 километров асфалтов път, свързващ град Кюстендил с планината. Климатичните условия в планината създават условия за продължително снегозадържане, което от своя страна е предпоставка за зимен и ски туризъм. А за любителите на природата остава възможността да се насладят на уникални гледки, да подишат чист въздух или просто да покорят своя Олимп, следвайки маркировката на туристическите маршрунти. Осогово планина е красива и обаятелна през всички сезони, а множеството барбекюта изградени по пътя ще задоволят претенциите на всеки.

Планина Осогово е величествен природен храм с богата духовна и културна летопис – опознайте го!

Сайта Туристическа дестинация Кюстендил е изграден от Студио Видеограф на базата на Joomla!
Всички снимки в сайта са авторски, ползването им с каквато и да е цел е възможно само след писмено разрешение от автора им!